Samenkomst vour burgers voor een energieomwenteling
Op initiatif van de actiegroepen tegen shaliegas

Homepagina > Nerderlands > Verklaring van Lézan – Gard, 28 augustus 2011

Convergentie van burgers voor een energietransitie

Verklaring van Lézan – Gard, 28 augustus 2011

maandag 12 september 2011, door Gilles Quiniou

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [English] [Esperanto] [Español] [français] [italiano] [Nederlands]

Inleiding

De Convergentie van burgers voor een energietransitie is de vrucht van een bewustwording ontstaan tijdens de acties tegen de winning van schaliegas en schalieolie. We hebben deze verklaring opgesteld tijdens de drie dagen in Lézan, 16, 27 en 28 augustus, en tijdens een algemene vergadering op 28 augustus bekrachtigd.

Om de toekomst van komende generaties veilig te stellen verklaart de Convergentie dat het noodzakelijk is:

 • dat burgers beslissingen die hen rechtstreeks aangaan weer in eigen hand nemen,
 • dat we weigeren de natuur en zijn bronnen als handelswaar te beschouwen, en vooral de valstrikken van het “groene” kapitalisme aan de kaak stellen,
 • dat de aarde, het water, de lucht, de energie en het leven algemeen als onvervreemdbaar en voor iedereen toegankelijk gemeengoed moeten worden beschouwd.
 • In een streven het heersende economische en productivistische systeem op losse schroeven te zetten heeft de Convergentie een traject uitgestippeld.

1 / Om de burgers controle te geven over politieke instanties die zijn onderworpen aan de logica van de multinationals moeten we komen tot:

 • Een directe democratie door middel van een burgerplatform voor overleg, informatie, confrontatie en besluitvorming,
 • Een burgerassemblee voor een pluriforme en transparante controle op alle vormen van belangenverstrengeling,
 • De scheiding van de financiële macht en de media,
 • Een streven naar convergentie met sociale bewegingen en hun organisaties over maatschappelijke vraagstukken.

2 / Om zo snel mogelijk een energietransitie in gang te zetten moeten we:

 • De uitstoot van broeikasgassen drastische terugbrengen tot op het niveau van de eisen die zijn vastgelegd in het volkenakkoord van Cochabamba, dat door de Convergentie van Lézan integraal wordt overgenomen en onder aan deze verklaring te vinden is,
 • Overconsumptie tegengaan die meer ten koste gaat van de armen dan van de rijken,
 • Grotere soberheid en efficiëntie in energieverbruik nastreven,
 • Een eind maken aan de wedloop op fossiele energiebronnen,
 • Alle experimenten met en opsporing en winning van fossiele brandstoffen in het moedergesteente en off-shore beëindigen,
 • De productie van kernenergie voor militaire en civiele doeleinden stopzetten,
 • De productie en de industriële toepassing van biobrandstoffen stopzetten,
 • De prioriteit geven aan overheidsfinanciering van onderzoek naar en burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van duurzame energie,
 • De octrooien die de multinationals zich hebben toegeëigend vrijgeven,
 • Herlokalisering bewerkstelligen door het beheer van de productie en de distributie van energie terug te brengen op lokaal en territoriaal niveau (gemeentebedrijven, coöperaties, collectieve nutsbedrijven, etc.) onder de stelselmatige controle van de burgers,
 • Het overheidsbeleid in de energieverslindende sectoren zoals de intensieve landbouw, het vervoer, de huisvesting en stedenbouwkunde, de industrie en de grootwinkelbedrijven heroriënteren,
 • Van de betrokken bedrijfstakken een omschakeling eisen, in overleg met de werknemers en de gebruikers.

3 / Om onverwijld de convergentie van de strijd te organiseren moeten we:

 • De mobilisering tegen schaliegas en schalieolie, kernenergie, GGO, vuilverbrandingsovens, de biobrandstoffen en het maatschappelijke verzet en de milieudefensie op elkaar afstemmen,
 • Het verzet, de mobilisering, de alternatieven en de experimenten samen laten komen door de ecologische strijd te koppelen aan het maatschappelijke verzet,
 • Alles in het werk stellen om te komen tot een nieuwe visie op de beschaving, die hoogstnoodzakelijk is gezien de klimatologische uitdagingen, de uitputting van de natuurlijke bronnen en meer in het algemeen de chaos waartoe het huidige kapitalisme leidt,
 • De burgerconvergentie zoals die in Lézan is ingezet voortzetten door contact te zoeken met de lokale en mondiale mobilisering,
 • Onze mobilisering opnemen in een internationale agenda tijdens de G20, van 1 tot 4 november 2011, tijdens de klimaattop van de VN in Durban begin december 2011, tijdens het FAME (het Mondiale Alternatieve Forum over het Water) in Marseille van 10 tot 18 maart 2012, tijdens de VN-top Rio + 20 begin juni 2012.

De Convergentie van burgers voor een energietransitie schaart zich achter de petitie die “Los Indignados” aan het adres van de Europese Commissie voor de afbouw van kernenergie, tegen de opsporing en winning van fossiele brandstoffen in het moedergesteente, de verbouw en commercialisering van GGO en voor een onafhankelijk onderzoek naar de staatsschulden van Europese landen.

Globalisering van de strijd = globalisering van de hoop!

Link naar het volkenakkoord van Cochabamba: http://pwccc.wordpress.com/support

Deze verklaring wordt onderschreven door alle actiegroepen en organisaties die hebben deelgenomen aan de “Convergentie van burgers voor een energietransitie”, en door hen die zich daarbij met hun steun willen aansluiten.

contact: organisation@convergenceenergetique.org

()